پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

کتاب های علمی فنی تحقیقی تخصصی حسن دینبلی: هندسه دان برجسته جهان: کشف اصل در هندسه مدرن

کتاب های علمی فنی تحقیقی تخصصی حسن دینبلی: هندسه دان برجسته جهان: کشف اصل در هندسه مدرن: هندسه دان برجسته جهان: کشف اصل در هندسه مدرن : اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن : اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی ی...

کتاب های علمی فنی تحقیقی تخصصی حسن دینبلی: بسیار کسان که هنر و علمی ندارند از روی حسادت فقط م...

کتاب های علمی فنی تحقیقی تخصصی حسن دینبلی: بسیار کسان که هنر و علمی ندارند از روی حسادت فقط م...: کسانی که هنر و علم ندارید تمسخر شما متوجه خود شما می شود. آن اشخاصی که کلمه نوابیغ را ساخته و رایج کرده اند امروز سخت پشیمان هستند . زیرا...

بسیار کسان که هنر و علمی ندارند از روی حسادت فقط مسخره می کنند.

کسانی که هنر و علم ندارید تمسخر شما متوجه خود شما می شود.
آن اشخاصی که کلمه نوابیغ را ساخته و رایج کرده اند امروز سخت پشیمان هستند .
زیرا این صفت به خودشان برگشته است.