پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

کتاب های علمی فنی تحقیقی تخصصی حسن دینبلی: هندسه دان برجسته جهان: کشف اصل در هندسه مدرن

کتاب های علمی فنی تحقیقی تخصصی حسن دینبلی: هندسه دان برجسته جهان: کشف اصل در هندسه مدرن: هندسه دان برجسته جهان: کشف اصل در هندسه مدرن : اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن : اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی ی...

کتاب های علمی فنی تحقیقی تخصصی حسن دینبلی: بسیار کسان که هنر و علمی ندارند از روی حسادت فقط م...

کتاب های علمی فنی تحقیقی تخصصی حسن دینبلی: بسیار کسان که هنر و علمی ندارند از روی حسادت فقط م...: کسانی که هنر و علم ندارید تمسخر شما متوجه خود شما می شود. آن اشخاصی که کلمه نوابیغ را ساخته و رایج کرده اند امروز سخت پشیمان هستند . زیرا...

بسیار کسان که هنر و علمی ندارند از روی حسادت فقط مسخره می کنند.

کسانی که هنر و علم ندارید تمسخر شما متوجه خود شما می شود.
آن اشخاصی که کلمه نوابیغ را ساخته و رایج کرده اند امروز سخت پشیمان هستند .
زیرا این صفت به خودشان برگشته است.

۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه

جمهوری اسلامی کتاب هندسی علمی تائید شده خودش را با نظریه باطل می کند

متولیان علم در این کشور همه گاودل اند

متولیان علم در جمهوری اسلامی همه گاو ریش اند

این سند من است

نظریه علمی جدید

اولین عدد 1 است. پس 1 عدد اول است

نظریه جدید علمی

هر خط مستقیم ویا منحنی هندسه نماینده عددی از اعداد حسابی و جبری است
هندسه دان برجسته جهان