پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ آبان ۲۶, سه‌شنبه

دانشمندان بامجهول به جنگ بامجهول رفته اند.آنان می خواهند مجهول را با مجهول به معلوم تبدیل کنند.

دایره مثلثاتی طناب پوسیده است که آویخته اش را به ژرفای حماقت سرنگون می کند.

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمندان زمان ما همگی ج...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمندان زمان ما همگی ج...: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمندان زمان ما همگی جلوه های ویژه اند. : جلوه های ویژه به این ترسیم دقیق علمی توجه کنید چیز بیاموزید  ترسیم ...

اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمندان زمان ما همگی جلوه های ویژه اند.

اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمندان زمان ما همگی جلوه های ویژه اند.: جلوه های ویژه به این ترسیم دقیق علمی توجه کنید چیز بیاموزید  ترسیم آموزنده

دانشمندان زمان ما همگی جلوه های ویژه اند.

جلوه های ویژه به این ترسیم دقیق علمی توجه کنید چیز بیاموزید
 ترسیم آموزنده

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند...: اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیار... :  دانشمندان بیاموزید اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره با دایره مثلثاتی غیر ممکن است
...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیارسخت و پیچیده است...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیار...:  دانشمندان بیاموزید اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیار فراتر از سخت و مشکل است : دانشمندان محترم و معزز جهان چرا در مو.رد دانشی به این عظمت
سکوت کرده اید؟..
این ترسیم فوق العاده علمی را ببینید تا در یابید کار چقدر مشگل است.
این مشگل عظیم با دایره مثلثاتی بی منطق حل و فصل نمی شود
 شدت سختی در محاسبه اوتار دایره