پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

د: دانشمند عالم دریاب

: دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱ نظر: