پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: گوگل دلالی و حمایت از با...

گوگل دلالی و حمایت از با...: اوتار دایره ناشناخته اند: گوگل دلالی و حمایت از بازار سکس را به ترویج علم و ... :  اصل :طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاع ضریبی از3.154700538 م...

اوتار دایره ناشناخته اند: گوگل دلالی و حمایت از بازار سکس را به ترویج علم و ...
اوتار دایره ناشناخته اند: گوگل دلالی و حمایت از بازار سکس را به ترویج علم و ...:  اصل :طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاع ضریبی از3.154700538 متر است

گوگل دلالی و حمایت از بازار سکس را به ترویج علم و دانش ترجیح می دهد
د: دانشمند عالم دریاب

: دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

: گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

گوگل علم را مخفی
می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.دانشمند عالم دریابدانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ای نقطه به نقطه برابر...

۱۳۹۴ دی ۲, چهارشنبه

دانشمندان عالمان جهان


 دانشمندان عالمان جهان: شیوه محاسبه عدد پی کشف شد

دانشمندان عالمان جهان

شیوه محاسبه عدد پی کشف شد

: کشف اصل در هندسه مدرن

 کشف اصل در هندسه مدرن: اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .

کشف اصل در هندسه مدرن

 کشف اصل در هندسه مدرن: اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .

کشف اصل در هندسه مدرن

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن: اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .

هندسه دان برجسته جهان


اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن: اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .

۱۳۹۴ دی ۱, سه‌شنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: عالمان دانشمندان

اوتار دایره ناشناخته اند: عالمان دانشمندان: این نشانی از حماقت و بلاهت است

عالمان دانشمندان

این نشانی از حماقت و بلاهت است

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن: اصل : پیرامون هر دایره با محیط مربعی برابر است

کشف اصل در هندسه مدرن

اصل :
پیرامون هر دایره با محیط مربعی برابر است

عالمان دانشمندان

این تثلیث زاویه با ستاره و پرگار


اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: کشف پر ارزش ترین اصل در ...

 کشف پر ارزش ترین اصل در ...: اوتار دایره ناشناخته اند: کشف پر ارزش ترین اصل در هندسه : اصل : محیط هر دایره ای با پیرامون مربعی نقطه به نقطه برابر و مساوی
است .

شوک علمی به ریاضیات جهان

اصل :
ضلع هر مثلث متساوی الاضلاعی یک کمان 180 درجه دایره ای است که مستقیم الخط شده است.

کشف اصل در هندسه مدرن

اصل :
پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: اصل درخشان

اوتار دایره ناشناخته اند: اصل درخشان:  اصل : طول هر ضلع مربعی ضریبی از 1.577350269 متر است.

اوتار دایره ناشناخته اند: اعداد ترانساندان با ستاره رسم پذیر گردید.

اوتار دایره ناشناخته اند: اعداد ترانساندان با ستاره رسم پذیر گردید.: اصل : عدد ترانساندان رامی توان باستا ره رسم نمود .

اصل درخشان

 اصل :
طول هر ضلع مربعی ضریبی از 1.577350269 متر است.

اعداد ترانساندان با ستاره رسم پذیر گردید.

اصل :
عدد ترانساندان رامی توان باستا ره رسم نمود .اوتار دایره ناشناخته اند: کشف پر ارزش ترین اصل در هندسه

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف پر ارزش ترین اصل در هندسه: اصل : محیط هر دایره ای با پیرامون مربعی نقطه به نقطه برابر و مساوی است .

کشف پر ارزش ترین اصل در هندسه

اصل :
محیط هر دایره ای با پیرامون مربعی نقطه به نقطه برابر و مساوی است
.

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف مهمترین اصل در هندسه که منجر به محاسبه عدد دقی...

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف مهمترین اصل در هندسه که منجر به محاسبه عدد دقی...: اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی ضریبی از 3.154700538 متر است

کشف مهمترین اصل در هندسه که منجر به محاسبه عدد دقیق پی گردید

اصل :
طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی ضریبی از 3.154700538 متر است

اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب


اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب: اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ای نقطه به نقطه برابر و مساوی است